Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Sidan förklarar kortfattat webbplatsens övergripande struktur och vilka program man behöver för att få tillgång till informationen. Sidan förklarar även hur man ändrar textstorlek och använder eventuella snabbkommandon.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Östersunds kommun
Postadress:
Östersunds kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
831 82 Östersund
Telefonnummer: 063-14 30 00
E-postadress: kundcenter@ostersund.se
Besöksadress: Rådhuset, Kundcenter
Organisationsnummer:212000-2528

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR, (2016/679) framgår hur personuppgifter får hanteras.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är uppgifter som namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Dessutom hanteras uppgifter om enskilda barns och elevers betyg och omdömen som är relaterade till deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. Även uppgifter om anhöriga registreras.

Syftet med behandlingen är att på ett rättssäkert sätt fullgöra våra skyldigheter som myndighet från ansökan till någon av våra verksamheter till dess att placeringen avslutas.

Vi har fått dina uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas i våra register så länge som ditt barn är inskriven i förskola/skola hos oss. Även efter avslutad placering kommer personuppgifter att finnas registrerade hos oss. Principen är dock att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Läs mera om de grundläggande dataskyddsprinciperna i dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679), artikel 5.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kundcenter@ostersund.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

Offentlighetsprincipen
Barn- och utbildningsnämnden är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter hos annan
Leverantören av IT-systemet, IST, är personuppgiftsbiträde och svarar för den tekniska hanteringen av personuppgifterna i systemet. Som personuppgiftsbiträde har IST skyldigheter som säkerställer att hanteringen hos dem följer dataskyddsförordningen och Barn- och utbildningsnämdens instruktioner om bland annat tillåtet ändamål och säkerhet vid behandlingen.

Regler och villkor för e-tjänsten
Genom användandet av e-tjänsten accepterar och godkänner användaren att:

  • Inte lämna sina användareuppgifter vidare till annan person.
  • Omedelbart anmäla misstankar om att kontot används av annan person.
  • De handlingar och åtgärder som sker som inloggad i systemet är juridiskt bindande på samma sätt som en underskriven handling.
  • De uppgifter som lämnas ska vara sanningsenliga.

Användaren förbinder sig även att vid godkännande av placering i förskola eller fritidshem:
  • Betala avgift enligt vid varje tillfälle gällande regler.
  • Uppsägningstider finns och att avgift betalas även under uppsägningstiden.
  • Följa övriga av kommunens regler och avgifter gällande förskola och fritidshem.

Läs kompletta regler och avgifter för förskola och fritidshem på vår hemsida.

För frågor om denna e-tjänst och om personuppgifter kontakta Kundcenter, 063-14 30 00, kundcenter@ostersund.se.